Title Image

Telekomunikaciona oprema

Spojnice za PE cevi

  |   Pribor za pe i pvc cevi

Spojnice su izrađene u svemu prema standardu JUS G.C6.605 (tačka 6.2.2.1.3. Spojnice od polipropilena s navrtkom za Pe cevi)

Spojnica se lako montira na cevi i može da izdrži pritisak do 10 bara (radni pritisak). Svi delovi sponice za Pe cevi osim konusnog prstena su izrađeni od Polipropilena    HIPOLEN P MA 2, proizvodnje Hipol Odžaci. Gumeni prsten je tvrdoće 50 šora. Konus je urađen od poliacetala(ULTRAFORM N2320 003 proizvodnje, BASF, Nemačka,) koji se useca u cevi tako da ne postoji mogućnost da se izvuče iz spojnice u slučaju vibracija nastalih uduvavanjem kabla.

Svaka spojnica ima trajnu oznaku proizvođača(ELPOS) i tipa(veličine) spojnice.Na pakovanjima se nalazi, šifra proizvoda, datum proizvodnje i datum završne kontrole.

SPISAK SASTAVNIH DELOVA:

-Telo spojnice(sa gumenim oringzima)

-Konusni prsten

-Navrtka spojnice

spojnica 1

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Pre početka montaže spojnica, Pe cevi moraju imati obrađene krajeve (krajevi ne smeju imati „pucne“ usled rezanja testerom i ugao mora biti upravan).

Montaža počinje time što se na obrađen kraj Pe cevi postavlja navrtka spojnice i konusni prsten.Voditi računa da konusni prsten useca Pe cev, pod silom iz jednog pravca, i da njegov položaj mora biti kao na slici.Montirati ga ne više od 20 mm od kraja cevi.

Nakon toga ugurati cev u telo spojnice do graničnika.Time će cev proći kroz gimeni prsten(oring), a konusni prsten će zauzeti potreban položaj. 

Zatezanjem navrtke za telo spojnice završena je montaža spojnice. 

Postupak ponoviti i za drugi kraj Pe cevi.