Title Image

Telekomunikaciona oprema

Mikro cevi za unutrašnju montažu

  |   PE mikro-cevi za optiku

PE cevi malog preseka za unutrašnju montažu su namenjene za uduvavanje ili uvlačenje mikro optičkog kabla u unutrašnjoj instalaciji. Služe za izgradnju zasebne mikrocevne telekomunikacione kanalizacije u svrsi bolje organizacije i zaštite optičkih mikrokablova.

Izrada PE cevi malog prečnika za unutrašnju montažu izvršena je u svemu prema važećim Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju (PTT Vesnik br. 25/87).

Primena polietilenskih cevčica zauzima sve značajnije mesto u telekomunikacijama zahvaljujući  brojnim prednostima u odnosu na druge materijale:

–         Mala specifična masa – lako transportovanje i montaža

–         Dobra savitljivost – dobro prilagođavanje terenu

–         Velika otpornost na koroziju – odlična otpornost na agresivne medije i agresivna zemljišta

–         Velika hemijska otpornost

–         Temperatura primene do +60°C, dok u kraćim vremenskim intervalima temperature primene mogu dostizati i do +80°C

–         Otpornost na niske temperature

–         Fitinzi se proizvode od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj

–         Visok kvalitet koji garantuje dugotrajnu upotrebu sa rokom od 50 godina eksploatacije

Mikrocevčice za unutrašnju montažu se izrađuju od ’’polyolefine’’(vrsta polietilena) otpornog na plamen  bez halogenih elemenata

Mikrocevčica je bešavna, jednoslojna cev, pravilnog cilindričnog oblika,  bez oštećenja, pukotina i primesa stranih tela.

Mikrocevčice imaju glatku spoljašnju površinu. PE cevi malog preseka za unutrašnju montažu su u mlečno beloj boji.

Da bi se minimizovalo trenje koje se javlja prilikom uduvavanja / uvlačenja mikrokabla u cevčicu, na unutršnjoj površini cevčice se nalazi optimalan broj podužnih žljebova.

U tabeli  su dati tipovi mikročevčica za unutrašnju montažu koje su u proizvodnom programu sa karakterističnim dimenzijama.

Mere i dozvoljena odstupanja zadovoljavaju JUS.G.C6.601.

Mikrocevčica A/BA-Spoljni prečnik (mm)C-Debljina zida (mm)(mm)
D-Broj zubaca
Boja
Cev PEHD Fi 12/812 ±0,12,0 ±0,155Bela
Cev PEHD Fi 10/810 ±0,11,0 ±0,155Bela

Nastavljanje mikrocevi se vrši spojnicama odgovarajućeg prečnika.Spojnice su konstrukciono izvedene po principu „brzih spojki“.