Title Image

Telekomunikaciona oprema

Mikro cevi za uvlačenje u veće Pe cevi

  |   PE mikro-cevi za optiku

PE cevi malog preseka za uduvavanje veće PE cevi su namenjene za uduvavanje ili uvlačenje mikro optičkog kabla u mesnoj i međumesnoj mreži. Imaju primenu u postojećoj telekomunikacionoj kanalizaciji u svrsi bolje organizacije i zaštite optičkih mikrokablova.

Izrada PE cevi malog prečnika za uduvavanje u PE cev izvršena je u svemu prema važećim Tehničkim uslovima za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju (PTT Vesnik br. 25/87).

Primena polietilenskih cevčica zauzima sve značajnije mesto u telekomunikacijama zahvaljujući  brojnim prednostima u odnosu na druge materijale:

–         Mala specifična masa – lako transportovanje i montaža

–         Dobra savitljivost – dobro prilagođavanje terenu

–         Velika otpornost na koroziju – odlična otpornost na agresivne medije i agresivna zemljišta

–         Velika hemijska otpornost

–         Temperatura primene do +60°C, dok u kraćim vremenskim intervalima temperature primene mogu dostizati i do +80°C

–         Otpornost na niske temperature

–         Fitinzi se proizvode od istog materijala kao i same cevi, što omogućava posebno siguran i efikasan spoj

–         Visok kvalitet koji garantuje dugotrajnu upotrebu sa rokom od 50 godina eksploatacije

Mikrocevčice za uduvavanje u PE cevi se izrađuju od polietilena visoke gustine HDPE

Mikrocevčica je bešavna, jednoslojna cev, pravilnog cilindričnog oblika,  bez oštećenja, pukotina i primesa stranih tela.

Da bi se minimizovalo trenje koje se javlja prilikom uduvavanja / uvlačenja mikrokabla u cevčicu, na unutršnjoj površini cevčice se nalazi optimalan broj podužnih žljebova.

U tabeli su dati tipovi mikročevčica za uduvavanje u PE cevi koje su u proizvodnom programu sa karakterističnim dimenzijama.

Mere i dozvoljena odstupanja zadovoljavaju JUS.G.C6.601.

Mikrocevčica A/BA-Spoljni prečnik (mm)C-Debljina zida (mm)D-Broj zubacaBoja
Cev PEHD Fi 10/810 ±0,11,0 ±0,155Crvena, zelena, plava, žuta, bela, siva i oranž
Cev PEHD Fi 12/1012 ±0,11,0 ±0,155Crvena, zelena, plava, žuta, bela, siva i oranž

Nastavljanje mikrocevi se vrši spojnicama odgovarajućeg prečnika.Spojnice su konstrukciono izvedene po principu „brzih spojki“.