Title Image

Telekomunikaciona oprema

Levak za provlačenje kabla

  |   TT alati
Levak pruža zaštitu kabla pri provlačenju na mestima oštrih krivana kao što je ulaz u TT okna i sl.