Title Image

Telekomunikaciona oprema

Natpisne pločice

  |   Betonska TT galanterija

Natpisne pločice služe za obeležavanje značajnih mesta na trasi neke instalacije.Postavljaju se prilikom betoniranja ili asfaltiranja zadnjeg sloja u trotoaru…

Izrađuju se od aluminijuma, silumina ili mesinga.

Neki od primera natpisnih pločica:

1.Telefonska instalacija

2.Strujna instalacija

3.Gasna instalacija