Title Image

Telekomunikaciona oprema

kg cat.5 2

GLAVE KABLOVSKE za spoljnu montažu sa regletama sa konektorskim elementima kategorije 5. Tip SM ELPOS HB cat.5

  |   Kablovske glave, Kablovske glave za spoljnu montažu, Plastična izolacija žila

Izrada Glava kablovskih za spoljnu montažu izvršena je u svemu prema važećim tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave sa konektorskim priključcima za spoljnu montažu bez osigurača  br.. 021-74/1-87, 25.6.1987. god., i Tehničkim uslovima ZJPTT za kablovske glave za punjene kablove br. 02-11666/1-80 од 16.10.1980.god.

Glave kablovske za spoljnu montažu se upotrebljavaju za spoljašnje izvode max. kapaciteta do 30×2, za telefonske kablove sa plastičnom izolacijom žila.

Ekipirane su sa rastavnim regletama категорије 5.(TIP ELPOS HB 10X2) sa konektorskim elementima(IDC) u odgovarajućem broju u zavisnosti od kapaciteta glave kablovske. 

kg cat.5
Osnovni tipovi bez osiguranja SM LSA 10×2 cat.5, SM LSA 20×2 cat.5, SM LSA 30×2 cat.5

Tip glave kablovske sa osiguranjem je moguće izvesti na dva načina:

 -Prenaponsko grupno osiguranje(10 parica):magacin(“šaržer”)+gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA

-Kompleksno osiguranje(1 parica):gasni odvodnici tropolni sa termičkim kratkospojnikom FS 230V/10KA +prekostrujno osiguranje(prekostrujni PTC termistori radne struje≤145 mA )

Konstrukciju glave kablovske čine: kućište i zvono.

  • Kućište i zvono su proizvedeni brizganjem u alatu od polikarbonata(Makrolon 6267) izrazitih mehaničkih i električnih osobina: -mehanička čvrstina -otpornost na UV zračenje -samogasivost klase V-0 po metodi UL94 -temperaturna stabilnost -30 do +70 Cº
  • Na kućištu glave kablovske su izvedeni:

-otvori za uvod kablova sa dihtunzima,

-montirana je metalna unutrašnja konzola za prihvat opreme

-mesto za montažu nosača glave kablovske za uporišta,

-priključci za uzemljenje

-i nosači vezica za fiksiranje sekundarnih kabla

  • Kućište glave se montira na zvono bez dodatnog alata(odvrtke) i omogućuje jednostavniji i lakši rad montera na visini.
  • Uvod primarnog kabla glave kablovske izveden je kroz PG 21 uvodnik za “visokim zupcima” koji omogućuje dodatno pričvršćenje kabla u rasponima od  10-18mm. 
  • Uvod sekundarnih kablova glave kablovske je izvedena kroz  9 gumenih konusnih dintunga tvrdoće 50-55Sha.Kabl se uvodi kroz dihtunge odsecanjem vrha u razmeri nešto manjoj od prečnika kabla.
  • Metalna unutrašnja konzola je izvedena od čeličnog dekapiranog lima dovoljne veličine za komotan rad  i smeštaj primarnog i sekundarnih kablova.Udaljenost regleta od uvodnih dihtunga je 50mm.
  • Svi metalni delovi kablovske glave su uzemljeni i izvedeni za priključak zemljovonog užeta od 10mm2.Ekran primarnog kabla se uzemljuje pomoću kabla za premošćenje ekrana plašta kabla sa “krokodilkom”.
  • Nosač kablovske glave je izveden čeličnog dekapiranog lima ≠3mm i omogućuje prihvat glave na betonskim i drvenim uporištima.

-Betonski stub (preko dva vijka M12 na rastojanju od 100mm)

-Drveni stub

-Metalni krst na betonskom uporištu

-Uporište na zidu

  • Glava kablovska poseduje zaštitu od atmosferskih uticaja po indeksu zaštite IP-54
  • Provetravanje(ventilacija) glave kablovske je omogućena otvaranjem slobodnih konusnih dihtunga.